Umowa pożyczki pod zastaw


UMOWA NOTARIALNA POZYCZKI HIPOTECZNEJ
UMOWA NOTARIALNA POZYCZKI HIPOTECZNEJ

STANDARDOWO STOSUJEMY 2 RODZAJE UMÓW NOTARIALNYCH

1 USTANOWIENIE HIPOTEKI W DZIALE 4 KW

2 UMOWA POZYCZKI Z CZASOWYM PRZENIESIENIEM WLASNOSCI NA ZABEZPIECZENIE-NIE JEST TO SPRZEDAZ[UMOWA POZYCZKI WYRAZNIE OKRESLA ZE JEST TO ZABEZPIECZENIE KREDYTU]

HIPOTECZNA POZYCZKA BEZ BIK
HIPOTECZNA POZYCZKA BEZ BIK

 

 Umowa o przewłaszczeniu na zabezpieczenie nie wymaga zachowania szczególnej formy (dla celów dowodowych wystarczy forma pisemna). Przy czym umowa o przewłaszczeniu nieruchomości (dopuszczalna w świetle orzecznictwa sądowego – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/2000, OSNC 11/2000, poz. 213) wymaga jednak zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Konsekwencją przewłaszczenia na zabezpieczenie jest sytuacja, że do czasu spłaty długu przez dłużnika wierzyciel jest właścicielem przewłaszczonej rzeczy, a dłużnik (pożyczkobiorca) – dopóki nie spłaci zaciągniętego długu – nie może odzyskać tej rzeczy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie możliwości pozostawienia owej, przewłaszczonej rzeczy w posiadaniu dłużnika, jeżeli tylko ma Pan do pożyczkobiorców wystarczające zaufanie. Oznacza to, że pożyczkobiorcy mogliby np. mieszkać w wybudowanym domu, urządzać go i normalnie wykorzystywać lub eksploatować, ale w przypadku gdyby przestali spłacać pożyczkę, Pan mógłby sprzedać tę nieruchomość i po potrąceniu niespłaconej kwoty pożyczki rozliczyć się z nadwyżki z pożyczkobiorcami. Jest to bardzo skuteczne zabezpieczenie pożyczki, ale jednocześnie mocno skomplikowane w swojej formie prawnej, więc na pewno będzie budzić sporo kontrowersji i na samym początku może być nieco kłopotliwe w załatwianiu. Oczywiście przy tej formie zabezpieczenia powstaje także koszt związany ze sporządzeniem aktu notarialnego. Inną formą zabezpieczenia pożyczki, która jest w sumie nie mniej skuteczna, a na pewno mniej kontrowersyjna, ale dłuższa w realizacji (czyli w uzyskaniu zaspokojenia roszczenia), jest tzw. zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipoteki. Hipoteka może zostać ustanowiana na nieruchomościach (a nadto również na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czy użytkowaniu wieczystym) dłużnika lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. Oznacza to, że może być ona ustanowiona nie tylko na nowej nieruchomości pożyczkobiorców (choć dla Pana, z uwagi na hipotekę banku, to zabezpieczenie traci na skuteczności), ale także na przykład na ich obecnym mieszkaniu lub na mieszkaniu ich rodziców itp. Jej ogromną zaletą jest, że wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, może domagać się jej zaspokojenia poprzez egzekucję z przedmiotu hipoteki. Przy czym, co istotne, hipoteka obciąża nieruchomość bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Wierzyciel hipoteczny może zatem domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności od każdoczesnego właściciela nieruchomości, który – nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką – staje się równocześnie dłużnikiem hipotecznym, nawet gdy nie był stroną umowy, z której zabezpieczona wierzytelność wynika. Istotnym przywilejem związanym z hipotecznym zabezpieczeniem pożyczki (wierzytelności) jest przyznanie wierzycielowi prawa pierwszeństwa zaspokojenia z przedmiotu hipoteki przed pozostałymi wierzycielami (osobistymi) właściciela nieruchomości. Czyli jeżeli pożyczkobiorcy zaciągną dodatkowo jeszcze jakieś kredyty lub pożyczki, to w przypadku, gdy zaprzestaną ich bieżącej spłat,y pozostali wierzyciele nie będą mogli się zaspokoić poprzez sprzedaż tej nieruchomości przed Panem i w pewnym sensie bez Pana zgody. Bez takiego zabezpieczenia, jeżeli Pana pożyczkobiorcy będą zalegać ze spłatą wielu wierzytelności, komornik będzie dzielił uzyskane w egzekucji pieniądze proporcjonalnie pomiędzy wierzycieli. Do powstania hipoteki konieczne jest: zawarcie umowy hipoteki (jest konieczna forma aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia), oraz wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Hipoteka może być mniej skuteczna od przewłaszczenia na zabezpieczenie, jako że zaspokojenie się z przedmiotu hipoteki może nastąpić tylko w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym), po uprzednim uzyskaniu wyroku sądowego. W przypadku przewłaszczenia, jako właściciel rzeczy stanowiącej przedmiot przewłaszczenia, wierzyciel nie musi prowadzić osobnej z niej egzekucji, a może po prostu doprowadzić do jej zbycia lub zachować rzecz na poczet niespłaconego długu. Proszę jednak być niezwykle ostrożnym z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości, która jest zabezpieczona hipoteką – na skutek takiego ruchu mógłby Pan sam stać się dłużnikiem rzeczowym w stosunku do banku. Zarówno przewłaszczenie jak i hipoteka powinny dotyczyć nieruchomości innej niż ta obciążona kredytem.

UMOWA POZYCZKI POD ZASTAW NIERUCHOMOSCI
UMOWA POZYCZKI POD ZASTAW NIERUCHOMOSCI
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij