POLITYKA PRYWATNOSCI I KLAUZULA


Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb
Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Flying wallet nip 5833252774
a Pozyczkodawcy
-

2.
Administratorzy danych współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i przekazują sobie nawzajem jedynie
te dane, które umożliwiają świadczenie usług przez danego Administratorów danych. Opis zasad wzajemnej
współpra
cy Administratorów danych wraz z podziałem ich obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych znajdzie Pan/i w Polityce prywatności

3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje up
upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
4. Pana/i dane osobowe będą zbierane przez Administratorów danych wyłącznie w celu dokonania
oceny Pana/i
sytuacji majątkowej pod kątem możliwości udzielenia Panu/i pożyczki przez pożyczkodawce.
5. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.
6. Ma Pan/i prawo wycofania zgody
 w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie
oświadczenia w formie wiadomości email na adres podzastaw@int.pl
-Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
8. Posiada
a Pani/Pan prawo do żądania od każdego z Administratorów danych:
a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii),
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usuniecia
 Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego

w zakresie danych przewarzanych przez Administratora na podstawie umowy zawartej z
Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego Administratora
danych
lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego Administratora, przy czym dane zostaną
przez Administratora przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.
9. Dokładny opis przysługujących Panu/i uprawnień, o których mowa w pkt 8 znajduje się w Poli
tyce prywatności

10. Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 8 należy skontaktować się z jednym z Administratorów danych.
11. Administratorzy danych nie będzie wykorzystywać Pana/i danych osobo
wych do podejmowania decyzji
opartych jedynie na zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
12. Administratorzy danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub
jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Doradzamy również na giełdzie
Doradzamy również na giełdzie

POLITYKA PRYWATNOSCI

 


zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych, które
Pan/i nam przekazuje.
Naszym celem jest zapewnienie Pana/i o tym, że przekazane nam dane
osobowe są stosownie zabezpieczone. Chcemy także przekazać Panu/i
podstawowe informacje o gromadzeniu przez nas danych osobowych w ramach firmy Flying Wallet

1.
Jakie kwestie opisuje niniejsza Polityka
W związku z wejściem w życie
w dniu 25 maja 2018 r.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
, dalej jako
„RODO”
,
zobowiązujemy
się do stosowania odpowiednich środków zgodnych z RODO w
zakresie gromadzenia, przetwarzania i
ochrony Pana/i danych osobowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę
prywatności
,
dalej jako
„Polityka”
.
Polityka
opisuje
:
a.
jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy,
b.
dlaczego i
w jaki sposób
dane osobowe
są gromadzone
,
c.
j
ak wykorzystujemy dane osobowe,
komu je przekazujemy i na jakich zasadach
,
d.
jakie ma Pan/i prawa, jeśli chodzi o
swoje
dane osobowe.
2.
Kiedy Polityka będzie miała
do Pana/i
zastosowanie
Polityka ma zastosowanie w każdym przypadku korzystani
a przez Pana/ią z usług któregokolwiek pozyczkodawcy wspolpracującego z Flying Wallet
:
a.
kontaktowanie się
Pana/i z  nami lub pozyczkodawca lub
gdy to spółka z tej
Grupy kontaktuje się z Panią/em
w sprawie oferowanych przez nią usług
,
b.
złożenie wniosku o udzielenie pożyczki (w siedzibie pożyczkodawcy
,
za pośrednictwem strony
internetowej
www.gotowka-podzastaw.letnet.pl
i w wyniku współpracy z pośrednikami finansowymi
,
c.
zawarcie
umowy pożyczki i czynnosci
 związane z jej wykonaniem
,

Imie,nazwisko,Pesel,seria i nr dowodu osobistego

działalność gospodarcza
(NIP, REGON,
KRS)
,numery telefonow
adresy email, adresy
zamieszkania, zameldowania oraz adresy
do korespondencji,

wysokość miesięcznych dochodów
(przybliżona),

informacje o posiadanych przez Pana/ią
zadłużeniach (np. w ZUS, kredyty
bankowe),

numer księgi wieczystej prowadzonej dla
Pana/i nieruchomości i inne dane
dotyczące nieruchomości (np. adres jej
położenia, powie
rzchnia),

inne informacje o sytuacji majątkowej;
gdy
składa nam Pan/i dokumenty, które
potrzebne są do dokonania przez nas oceny
Pana/i sytuacji majątkowej
dane
osobowe
zawarte
w
dokumentach
przedłożonych przez Pana/ią
gdy kontaktuje się Pan/i z nami
lub to my się z
Panem/ią kontaktujemy
a.
dane osobowe podawane przez Pana/ią
za
każdym razem kiedy się Pan/i z nami
kontaktuje
(w jakiejkolwiek formie)
w zakresie
dotyczącym naszych usług (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres e
-
mail, adres
zamieszkania
)
lub gdy kontaktuje się z nami
Pan/i za pośrednictwem mediów
społecznościowych
,
b.
dane dotyczące wiadomości e
-
mail i innych
wiadomości (np.
sms) jakie wysyłamy do
Pana/i, w tym łącza zawarte w tych
wiadomościach, które Pan/i otworzy
,
c.
Pani/Pana uwagi i opini
e o świadczonych przez
nas usługach

:
a.
pozyskiwane za pośrednictwem mediów
społecznościowych
(np. żeby ulepszać
świadczone przez nas usługi lub prowadzone
przez nas działania marketingowe)
,
b.
pozyskiwane z ogólnodostępnych rejestrów
danych (np. rejestr REGON,
CEiDG)
-

6.
Cele i podstawy przetwarzania danych
Do czego wykorzystujemy
Pana/i dane osobowe
Dlaczego wykorzystujemy Pana/i dane
osobowe

Podstawa prawna
przetwarzania
(wykorzystania) Pana/i
danych osobowych

Udostępniania Panu/i
naszych usług
.

Przetwarzanie niezbędne
do podjęcia na Pana/i
żądanie
czynności
przed
zawarciem umowy
lub
do wykonania umowy
.
Jeśli nie poda
nam Pan/i
tych danych nie będzie
możliwe zawarcie lub
wykonanie umowy.
Usprawn
ianie i zarządzanie
dokonywanymi przez nas
w
Internecie
operacjami
.
Aby zarządzać i usprawniać działanie
prowadzonych przez nas stron
internetowych
(
.
Na naszych s
tronach internetowych
używamy plików cookie (tzw.
ciasteczek)
i podobnych technologii aby
dostosować te strony internetowe do
potrzeb ich użytkowników oraz do
celów statystycznych.

mamy uzasadniony
interes w:
a.
zaspokajaniu
Państwa
potrzeb, w tym
dostarczanie naszych
usług
,
b.
poznaniu
Pana/i opinii
na temat naszej
działalności,
c.
ulepszaniu
już
istniejących usług i
testowanie naszych
nowych produktów i
usług
Kontaktowanie się z
Panem/ią w jakiejkolwiek
formie.
Aby kontaktować
się z Pan
em/
ią np.
listownie, za pośrednictwem
wiadomości sms lub email

telefonicznie.
Pana/i zgoda

w
przypadku materiałów o
charakterze
marketingowym i
informacji handlowych
;
Prawnie uzasadniony
interes naszej firmy

w przypadku
udzielania wyjaśnień w
odpowiedzi na Pana/i
zapytanie lub
informowanie o
wprowadzonych przez
nas zmianach (np. w
Polity
ce)
:
mamy
uzasadniony
interes w ochronie i
wspieraniu naszych
potencjalnych i obecnych
Klientów
Aby odpowiadać
na Pana/i posty w
mediach społecznościowych skierowane
do nas i dotyczące naszych usług.
Prawnie uzasadniony
interesnaszej firmy
:
mamy
uzasadniony
interes w ochronie,
informowaniu
i
wspieraniu naszych
potencjalnych i obecnych
Klientów

 

 

 

d.
zapewnienie aby
przetwarzane były
jedynie te Pana/i
dane osobowe,
które są niezbędne
dla osiągnięcia
konkretnego celu
przetwarzania,
e.
przekazywanie do
naszej firmy
informacji o chęci
skorzystania przez
Pana/ią z
uprawnień jakie
Panu/i przysługują
(wskazane w
pkt
10
Polityki)
8.
Komu możemy udostępniać Pana/i dane osobowe
?
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a.
instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b.
p
odmioty, z którymi nasza firma zawarla
umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi,
prowadzenia księgowoś
ci (podmioty te przetwarzają Pana/i dane osobowe
w imieniu
naszej firmy
d, w zakresie i celach przez nią wskazanych
; jednocześnie wymagamy od
nich aby Pani/a dane były przez nich bezpiecznie przechowywane
oraz przetwarzane jedynie w
zak
resie niezbędnym do świadczenia przez nich usług
).
Możemy też przekazywać
Pana/i dane osobowe innym organizacjom w następujących sytuacjach:
a.
jeśli obowiązek przekazania danych wynika z przepisu prawa lub dla celów wymiaru
sprawiedliwości,
b.
jeśli
udostępnienie jest konieczne celem wykonywania lub obrony praw naszej firmy
9.
Przez jaki okres korzystamy z Pana/i danych osobowych
?
Będziemy korzystać z Pana/i danych osobowych przez okres, w jakim jest to niezbędnie konieczne. W
danym
przypadku okres ten może się
różnić i wskazany zostanie on
w klauzuli informacyjnej
przekazanej Panu/i przy przekazywaniu danych firmie Flying Wallet