Umowa pożyczki pod zastaw


Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb
Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb

Standardowo do pożyczek prywatnych pod zastaw nieruchomosci Warszawa,stosujemy dwa rodzaje umów

1 Ustanowienie hipoteki w dziale 4 kw

2 Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Przy czym nasze umowy sa tak skonstruowane,ze zabezpieczaja obie strony -pozyczkobiorcę oraz pozyczkodawcę.Są ludzkie i bezpieczne,Nie wymagamy wymeldowania,nie stosujemy pelnomocnictw do ewentualnej sprzedazy nieruchomosci w przypadku gdyby pozyczka nie zostala zwrócona.

Jeszcze przed podpisaniem umowy -dostaja od nas Panstwo draft umowy łacznie z harmonogramem splat.

Doradzamy również na giełdzie
Doradzamy również na giełdzie

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Aby ustanowić hipotekę, musisz dokonać wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości (w tym wypadku będzie to mieszkanie kupione na kredyt).

Uwaga! Jeżeli mieszkanie ma założoną księgę wieczystą (najczęściej sprawy te załatwiane są przez notariusza po zawarciu umowy sprzedaży) i udzielono Ci kredytu, powinieneś iść do sądu ksiąg wieczystych i tam złożyć wniosek o wpis hipoteki.

Wraz z wnioskiem musisz złożyć dokumenty z banku dotyczące Twojego kredytu hipotecznego. Wniosek o wpis hipoteki opłaca w kasie sądu ksiąg wieczystych.

Najczęściej na rzecz banku trzeba wpisać dwie hipoteki. Hipotekę zwykłą - jej celem jest zabezpieczenie kredytu oraz hipotekę kaucyjną, która zabezpiecza odsetki.

Uwaga! Każda z hipotek kosztuje 200 zł.

W niektórych bankach wymaga się od kredytobiorców tylko wpisu hipoteki kaucyjnej. Obejmuje ona wtedy zarówno wysokosć kredytu hipotecznego i odsetki. Wtedy zapłacisz tylko 200 zł.

Gdzie w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka?

Jest to dział IV księgi wieczystej. Znajdują się tam dane wierzyciela, czyli banku udzielającego kredytu oraz kwoty kredytu i odsetek do spłacenia.

Uwaga! Jeżeli nie będziesz spłacał rat kredytu, pierwszeństwo w żądaniu długu z nieruchomości będzie miał bank, na rzecz którego wpisano pierwszą hipotekę.

Zakup mieszkania na kredyt i ustanowienie hipoteki nie ogranicza Twoich praw jako właściciela mieszkania. Możesz swobodnie nim rozporządzać. Bank jako wierzyciel nie ma żadnej władzy nad nieruchomością dzięki hipotece, dopóki spłacasz raty kredytu.

Uwaga! Mieszkanie z ustanowioną hipoteką możesz przekazać w darowiźnie, możesz zapisać w testamencie, możesz też je sprzedać.

Gdy znajdziesz kupca na mieszkanie, musisz wystąpić do banku, w którym zaciągnąłeś kredyt, by wystawił Ci zaświadczenie o kwocie kredytu, która została Ci do spłacenia.

Uwaga! Może się tak zdarzyć, że osoba kupująca od Ciebie mieszkanie tez będzie chciał kupić je na kredyt. Wtedy jej kredyt zostanie przelany na spłatę Twojego, a Ty otrzymasz od banku zaświadczenie i na jego podstawie sąd wykreśli Twoją hipotekę. Następnie w księgach wieczystych zostanie ustanowiona nowa hipoteka zabezpieczająca kredyt nowego właściciela mieszkania.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności to umowa, polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią. Celem umowy przewłaszczenia jest zabezpieczenie wierzytelności. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie zostało uregulowane w polskim prawie, poza jednym przypadkiem określonym w prawie bankowym. W obrocie prawnym ta forma zabezpieczenia funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów, wykorzystując instytucje kodeksu cywilnego takie jak przeniesienie własności pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym. Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie Przewłaszczenie na zabezpieczenie występuje w praktyce w dwóch wariantach. Pierwszy wariant polega na przeniesieniu własności rzeczy pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na spłacie wierzytelności. Ziszczenie się warunku skutkuje powrotnym przeniesieniem własności. Drugi wariant przewłaszczenia na zabezpieczenie opiera się na wykorzystaniu dwóch umów o przeniesienie własności rzeczy. Pierwsza umowa polega na bezwarunkowym przeniesieniu własności rzeczy. Druga umowa polega, na tym że nabywca zobowiązuje się, pod warunkiem zawieszającym, do powrotnego przeniesienia własności z chwilą zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności. W praktyce pierwszy z powyższych modeli może być wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie są rzeczy ruchome. Drugi z modeli może być wykorzystany w sytuacji, gdy przedmiotem zabezpieczenia są rzeczy ruchome i nieruchomości. Rozróżnienie co do dopuszczalności stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do określonego rodzaju rzeczy wynika z regulacji dotyczących przenoszenia własności pod warunkiem. Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi: własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem.

Leasing zwrotny nieruchomości jest alternatywną formą pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. W taki sposób można otrzymać kilka mln zł, używając nadal swoją sprzedaną nieruchomość.

Leasing zwrotny od kilku lat stał się przydatnym narzędziem finansowania każdej przedsiębiorczości. W taki sposób przedsiębiorstwo może pozyskać nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także pieniądze na bieżącą działalność gospodarczą. Taka forma to sposób na uwolnienie kapitału zamrożonego w konkretnej części majątku firmy. Leasing zwrotny oferuje większość spośród 35 firm leasingowych zrzeszonych w Polskim Związku Leasingu (www.leasing.org.pl).

Ten rodzaj leasingu polega na tym, ze leasingodawca (finansujący) odkupuje od leasingobiorcy, czyli od korzystającego (przedsiębiorcy) przedmiot (przede wszystkim nieruchomość), która była własnością przedsiębiorcy. Następnie przedmiot umowy, oddaje się w leasing leasingobiorcy. Leasingobiorca, były właściciel za używanie np. z nieruchomości płaci określony czynsz ustalony w umowie.